Aatha Pawela Lyrics

Aatha Pawela Lyrics

ata pavela hita koyibado giya caru ru ruvin mat vela hina net saren ayi ma vasi kale ma hade hagum parava mal vare mal mi vaheva il mase pinne na veva mal dunne vide ras mana mal hisara vasse mam ava saragi saragi hina vimane saravi me hita mage yasode sitala nille velila udavu malbara yame gala eyi lahiru dale gayeva jivana gite velila saragi hisvu hit mane sit se a sarasavi ran rasu dal atura unne vissopen sattayi mam mihiravi tun yame perada hisvu hit mane sit se a sarasavi ran rasu dal atura unne vissopen sattayi mam mihiravi tun yame perada sulam rode pava dani obe hagum gate sansun ras mane illan mam hama vele nitara sadun tavara nasu gi at vi mihiren mam manaloli hada mihiren purava sita midum sele davati innam ha pura mihire ata manen kaget as vasa ata pavela hita koyibado giya caru ru ruvin mat vela hina net saren ayi ma vasi kale ma hade hagum parava saragi hina vimane saravi me hita mage yasode sitala nille velila udavu malbara yame gala eyi lahiru dale gayeva jivana gite velila saragi hina vimane saravi me hita mage yasode sitala nille velila saragi