Anaum Piritha (Suthraya) - Pirith

Anaum Piritha (Suthraya) mp3,Anaum Piritha (Suthraya) Lyrics, Anaum Piritha (Suthraya) Karoke without Voice

Title
Anaum Piritha (Suthraya).mp3
Voice
Music
Unknow
Lyrics
Unknow
Size
2.97 Mb


<p>යේ සන්තා සන්ත චිත්තා තිසරණ සරණා එත්ථ ලෝකන්තරේවා<br /> භුම්මා භුම්මා ච දේවා ගුණගණගහණබ්&zwj;යාවටා සබ්බකාලං<br /> ඒතේ ආයන්තු දේවා වරකණකමයේ මේරු රාජේ වසන්තො<br /> සන්තො සන්තෝ සහේතුං මුණිවර වචනං සෝතු මග්ගං සමග්ගං</p> <p>සබ්බේසු චක්ඛවාලේසු යක්ඛා දේවාච බ්&zwj;රහ්මුනො<br /> යං අම්හෙහි කතං පුඤ්ඤං සබ්බසම්පත්ති සාධකං<br /> සබ්බේ තං අනුමෝදිත්වා සමග්ගා සාසනේ රතා<br /> පමාද රහිතා හොන්තු ආරක්ඛාසු විසේසතො</p> <p>සාසනස්ස ච ලෝකස්ස වුද්ධි භවතු සබ්බදා<br /> සාසානම්පි ච ලෝකං ච දේවාරක්ඛන්තු සබ්බදා<br /> සද්ධි හොන්තු සුඛී සබ්බේ පරිවාරෙහි අත්තනො<br /> අනීඝා සුමනා හොන්තු සහ සබ්බේහි ඤාතීභි</p> <p>රාජතො වා, චොරතො වා, මනුස්සතො වා, අමනුස්සතෝ වා , අග්ගිතෝ වා, අදකතෝවා, පිසාචතෝ වා, ඛාණුකතො වා, කණ්ටකතො වා, නක්ඛත්තතො වා,&nbsp; ජනපද රෝගතො වා, අසද්ධම්මතො වා, අසන්දිට්ඨිතො වා, අසප්පුරිසතො වා, චණ්ඩ හස්තී අස්ස මිග ගෝණ කුක්කුර&nbsp; අහිවිච්ඡිකමණිසප්පදීපි, අච්ඡ තරච්ඡ සූකර මහිස යක්ඛ රක්ඛ සාදීහි, නා නා භයතො වා, නා නා රෝගතො වා, නා නා උපද්දවතෝවා, ආරක්ඛං ගණ්හන්තු, පණිධානතො පට්ඨාය, තථාගතස්ස දස පාරමියො දස උපපාරමීයො දස පරමත්ථපාරමියො, පඤ්ච මහාපරිච්චාගෙ තිස්සො චරියා පච්ඡිමභවේ, ගබ්භාවක්ඛන්තිං ජාතිං අභිනික්ඛමණං පධානචරියං, බෝධිපල්ලංකේ මාරවිජයං සබ්බඤ්ඤුතඤාණ පටිවෙධං, නව&nbsp; ලෝකොත්තර ධම්මේති සබ්බේපි මේ බුද්ධ ගුණේ&nbsp; ආවජ්ඣිත්වා වේසාලියං තීසු පාකාරන්තරේසු, තියාම රත්තිං පරිත්තං කරොන්තො ආයස්මා අනන්දත්ථෙරො විය කාරුඤ්ඤ චිත්තං උපට්ඨපෙත්වා</p> <p>කෝටි සතසහස්සේසු චක්ඛවාලෙසු දේවතා යස්සානං පතිගණ්හන්ති යඤ්ච වේසාලියං පුරේ<br /> රෝගා මනුස්ස දුබ්භික්ඛ සම්භූතං තිවිධං භයං කිප්පමන්තර ධාපේසී පරිත්තං තං භණාමහේ</p>


Tag : Anaum Piritha (Suthraya) song, Anaum Piritha (Suthraya) song mp3, Anaum Piritha (Suthraya) mp3, Anaum Piritha (Suthraya) song mp3 download, Anaum Piritha (Suthraya) mp3 song download, Anaum Piritha (Suthraya) mp3 download, Anaum Piritha (Suthraya) lyrics, Anaum Piritha (Suthraya) mp3 song download free, Anaum Piritha (Suthraya) karaoke track