Rathana Sutraya - Pirith

Rathana Sutraya mp3,Rathana Sutraya Lyrics, Rathana Sutraya Karoke without Voice

Title
Rathana Sutraya.mp3
Voice
Music
Unknow
Lyrics
Unknow
Size
7.78 Mb


<p>yanidha bhutani samagatani,bhummani va yaniva antalikkhesabbe&#39;va bhuta sumana bhavantuatho&#39;pi sakkacca sunantu bhasitamtasma hi bhuta nisametha sabbe,mettam karotha manusiya pajayadiva ca ratto ca, haranti ye balimtasma hi ne rakkhatha appamattayam ki&ntilde;ci vittam idha va huram vasaggesu va yam ratanam panitamna no samam atthi tathagatenaidam&#39;pi buddhe ratanam panitametena saccena suvatthi hotukhayam viragam amatam panitam,yadajjaga sakyamuni samahitona tena dhammena samatthi ki&ntilde;ciidam&#39;pi dhamme ratanam panitametena saccena suvatthi hotuyam buddhasettho, parivannayi sucimsamadhi&#39;manantarika&ntilde;&ntilde;amahusamadhina tena, samo na vijjatiidam&#39;pi dhamme ratanam panitametena saccena suvatthi hotuye puggala attha satam pasattha,cattari etani yugani hontite dakkhineyya, sugatassa savakaetesu dinnani mahapphalaniidam&#39;pi samghe ratanam panitametena saccena suvatthi hotuye suppayutta manasa dalhena,nikkamino gotama sasanamhite pattipatta amatam vigayhaladdha mudha nibbutim bhu&ntilde;jamanaidam&#39;pi samghe ratanam panitametena saccena suvatthi hotuyathindakhilo pathavim sito siyacatubbhi vatebhi asampakampiyotathupamam sappurisam vadamiyo ariyasaccani avecca passatiidam&#39;pi samghe ratanam panitametena saccena suvatthi hotuye ariyasaccani vibhavayantigambhira pa&ntilde;&ntilde;ena sudesitaniki&ntilde;capi te honti bhusappamattana te bhavam atthamam adiyantiidam&#39;pi samghe ratanam panitametena saccena suvatthi hotusahavassa dassana sampadayatayassu dhamma jahita bhavantisakkaya ditthi, vicikicchitam casilabbatam va&rsquo;pi yadatthi ki&ntilde;cicatuhapayehi ca vippamuttocha cabhithanani abhabbo katumidam&#39;pi samghe ratanam panitametena saccena suvatthi hotuki&ntilde;ca&#39;pi so kammam karoti papakamkayena vaca uda cetasa vaabhabbo so tassa paticchadayaabhabbata ditthapadassa vuttaidam&#39;pi samghe ratanam panitametena saccena suvatthi hotuvanap-pagumbe yatha phussitaggegimhana mase pathamasmim gimhetathupamam dhammavaram adesayinibbanagamim paramam hitayaidam&#39;pi buddhe ratanam panitametena saccena suvatthi hotuvaro vara&ntilde;&ntilde;u varado varaharoanuttaro dhammavaram adesayiidam&#39;pi buddhe ratanam panitametena saccena suvatthi hotukhinam puranam navam natthi sambhavamviratta citta ayatike bhavasmimte khina bija avirulhicchandanibbanti dhira yatha&#39;yam padipoidampi samghe ratanam panitametena saccena suvatthi hotuyanidha bhutani samagatanibhummani va yani va antalikkhetathagatam devamanussa pujitambuddham namassama suvatthi hotuyanidha bhutani samagatanibhummani va yani va antalikkhetathagatam devamanussa pujitamdhammam namassama suvatthi hotuyanidha bhutani samagatanibhummani va yani va antalikkhetathagatam devamanussapujitamsamgham namassama suvatthi hotu</p>


Tag : Rathana Sutraya song, Rathana Sutraya song mp3, Rathana Sutraya mp3, Rathana Sutraya song mp3 download, Rathana Sutraya mp3 song download, Rathana Sutraya mp3 download, Rathana Sutraya lyrics, Rathana Sutraya mp3 song download free, Rathana Sutraya karaoke track