AR Rahman MashupAR Rahman Mashup - Sanjeev Singh & Arjit Agarwal